దినఫలం

కాస్తంత బ్రహ్మ ముహూర్తం లో లేచి చదువుకోరా...వంటబడుతుంది అని మన పెద్దవాళ్లు అంటూండటం వింటూంటాం. అయితే ఈ బ్రహ్మ ముహూర్తం అంటే తెల్లవారు ఝామున అని అర్దమేనా లేక వేరే అంతరార్దం ఏమై

ఇంకా చదవండి